အရြယ္မ်ားစာအိတ္ NGE HENG CHAMPION GROUP CO., LTD.အရြယ္မ်ားစာအိတ္

အရြယ္မ်ားစာအိတ္သည္ ပံုမွန္အညိဳေရာင္ (သို႔မဟုတ္) BA အညိဳေရာင္၏ထူ ၁၁၀ ဂရမ္ ရွိလွ်င္ အေလးခ်ိန္မပါေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ပို၍အညိဳေရာင္ (သို႔မဟုတ္) KA အညိဳေရာင္၏အထူကေတာ့ ၁၂၅ ဂရမ္ ရွိလွ်င္ အေလးခ်ိန္ပါေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ BA အညီဳေရာင္ရွိေသာကရတ္စကၠဴသည္ KI အညိဳေရာင္စာအိတ္သလို စကၠဴအရည္အေသြးတူသည္။ သို႔ရာတြင္ အေရာင္မတူပါ။ KI အညိဳေရာင္စာအိတ္သည္ စကၠဴအေရာင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိပါသည္။

  

ငီွဟိန္း ခ်န္ပီယံ အုပ္စု ကုမၸဏီ လီမီတက္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စာအိတ္မ်ားသည့္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူတို႔ကို ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေတြ႔အၾကံဳ (၄၀) ႏွစ္ထက္ ၾကာၾကာရွိေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ေဖာက္သည္မ်ား၏အမိန္႔မ်ားအလိုက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအမည္အေဟာင္းသည္ “ငီွဟိန္း ထေရးဒင္း စပ္တူလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ လီမီတက္” ကို ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ “ငွီဟိန္း ခ်န္ပီယံ အုပ္စု ကုမၸဏီ လီမီတက္” website အမည္အသစ္ကို ေျပာင္းခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ကုန္အမွတ္တံဆိပ္သည္ ေလယာဥ္ပ်ံစာအိတ္ (Airplane Envelope) ကို ျဖစ္ပါသည္။
ေဖာက္သည္မ်ား၏အျမင့္ဆံုးေက်နပ္ေရာင္႔ရဲမႈ၊ ေဖာက္သည္၏ၾကိဳဆိုလက္ခံျခင္းခံရရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအရည္အေသြးရွိေသာစံအရြယ္ရိွေသာစာအိပ္မ်ား (ႏွင့္) အထူထူအရြယ္ရိွေသာစာအိပ္မ်ားစသည္တို႔ကို ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ပါသည္။
ငီွဟိန္း ခ်န္ပီယံ အုပ္စု ကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအရည္အေသြးရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေတြ႔အၾကံဳ (၄၀) ႏွစ္ထက္ ၾကာၾကာရွိေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ေဖာက္သည္မ်ား၏အမိန္႔မ်ားကို အေျဖေပးႏိုင္ပါသည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၏အျမင့္ဆံုးေက်နပ္ေရာင္႔ရဲမႈရန္အတြက္ စံအရြယ္ရိွေသာစာအိပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အထူထူအရြယ္ရိွေသာစာအိပ္မ်ားစသည္တို႔ကို ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ပါသည္။ ေဖာက္သည္၏ၾကိဳဆိုလက္ခံျခင္းခံရရန္ (ႏွင့္) စာအိတ္အမ်ိဳးမ်ားထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ျမင့္နည္းပညာတိုးတက္ဖံြ႔ျဖိဳးရန္ ကုမၸဏီ၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ ေဖာက္သည္၏ၾကိဳဆိုလက္ခံျခင္းခံရရန္ (ႏွင့္) စာအိတ္အမ်ိဳးမ်ားထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ျမင့္နည္းပညာတိုးတက္ဖံြ႔ျဖိဳးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ပႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ မွတ္မိခဲ့ေသာကုမၸဏီကို ့ျဖစ္ပါသည္။

CONTACT US 

NGE HENG CHAMPION GROUP CO., LTD.

Address
99/9 Moo 1, Rama 2 Rd., Bangnumjued, Muang, Samut Sakhon 74000
Phone
+662 451 4031-2, +662 451 4037
E-mail
info@nghenvelope.com
Website
ngeheng.aecgateway.com,www.nghenvelope.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “အရြယ္မ်ားစာအိတ္ NGE HENG CHAMPION GROUP CO., LTD.”

Leave a Reply

Gravatar